Anti-pest beambte of anti-pestloket bij iedere gemeente in Nederland

Anti-pest beambte of anti-pestloket bij iedere gemeente in Nederland.

 

Hoe moet of kan dit er ongeveer uit zien?

Er moet nog heel veel tegen pesten gebeuren in Nederland.  In de afgelopen jaren dat wij met ons project Let-Me-Know actief zijn tegen pesten, zijn wij constant tegen het zelfde probleem aangelopen:

Ouders en leerlingen worden van het kastje naar de muur gestuurd. Wij hebben alle problemen gebundeld en zijn tot de conclusie gekomen dat ouders en leerlingen zich erg eenzaam voelen in hun zoektocht naar echte hulp. Ouders en verzorgers voelen zich vaak machteloos en in de steek gelaten en maken zich ernstige zorgen om hun zoon of dochter. Er MOET controle komen op elke pestmelding vinden wij, en met veel meer zorg omgegaan worden met deze meldingen. Scholen willen heel graag helpen maar weten vaak ook niet hoe dit probleem aan te pakken.

Hieronder onze samenvatting van de problemen en ideeën om doeltreffender te werk te gaan! 

 

Problematiek:

 1. Scholen hebben door de nieuwe wetgeving allemaal een pestprotocol. Helaas zijn wij al op diverse scholen geweest waarvan de leerlingen aan geven dat er 1 of 2 keer uitleg is gegeven maar dat het verder niet herhaald wordt, wat uiteraard wel van groot belang is! Er moet over pesten vaak en veel gesproken worden. Gelukkig hebben wij ook vaak gezien dat scholen wel veel aandacht besteden aan het onderwerp 'pesten'.
   
 2. Een anti-pestbeambte zijn taak wordt ook om dit te controleren en indien de school in gebreke blijft te ondersteunen en handvaten aan te reiken.
   
 3. Wanneer ouders/kinderen/scholen/verengingen/bedrijven bellen naar instanties voor hulp, worden ze veelal doorgestuurd en krijgen telefoonnummers van andere instanties om daar weer verder te vragen; het zo geheten ‘van het kastje naar de muur’, wat overigens niet eens onwil is maar machteloosheid van vele partijen. Bij doorverwijzing naar instanties is er vaak een wachttijd van 3 maanden.
   
 4. Veel jongeren en kinderen geven aan dat er s 'avonds en s 'nachts geen hulplijn open is voor een gesprek. Ook dat is een groot probleem omdat het pesten helaas niet alleen op school gebeurt maar ook vaak via social media. Een directe hulplijn is echt 24 uur per dag noodzakelijk. 
   
 5. Er is geen controle of het pestprobleem echt wordt opgelost, en dit is het grootste probleem in Nederland. Er moet gewoon controle komen!
   
 6. Ouder(s) en verzorger(s) moeten zelf de juiste wegen zoeken om hun dochter/zoon te helpen.
   
 7. Scholen, bedrijven, verenigingen hebben geen aanspreekpunten om hen te begeleiden in het oplossen van zeer ernstige pestproblemen.          

         

Na 3 jaar veelvuldig contact  via telefoon, mail en persoonlijk met ouders van kinderen/jongeren die met ons mee zijn geweest op een Let Me Know dag - die wij voor ernstig gepeste kinderen/jongeren organiseren om ze zo een onvergetelijke dag weg te bezorgen – hebben wij bedacht hoe het volgens ons beter zou kunnen. Het is echt noodzakelijk. Er zijn te veel kinderen en jongeren in Nederland die enorm gebukt gaan onder het pesten. Er zijn te veel zelfmoorden door kinderen en jongeren die getraumatiseerd zijn. Ouder(s) verzorger(s) voelen zich veelal machteloos omdat ze vaak alleen staan.

 

Suggesties:

 1. Het instellen van een aanspreekpunt in elke gemeente (het zogenoemde anti-pest loket of een anti-pest beambte, die voor ouders en leerlingen, verenigingen, scholen, werkvloeren het aanspreekpunt/schakel is van alle pest meldingen binnen de betreffende gemeente, als het pest probleem intern niet opgelost kan worden).
   
 2. De anti- pest beambte draagt zorg voor een groot netwerk om zich heen van niet alleen de grote instanties maar ook van particuliere hulpverleners (mits deze hulp vergoed wordt door de zorgverzekeraar)
   
 3. De anti-pest beambte onderhoudt  binnen de gemeente contacten met verenigingen en pest coördinatoren van scholen.
   
 4. De anti-pest beambte maakt bij een melding direct een dossier aan en beoordeeld de ernst van de situatie, gaat zo nodig meteen om de tafel met betrokkenen en heeft nauw contact met de leerplicht ambtenaar/school/vereniging, ouder(s)/verzorger(s),hulpinstanties en, indien nodig, de politie.
   
 5. De anti-pest beambte is de schakel tussen huisarts, ggz, schoolinspectie, school, vereniging, ouder(s)/verzorger(s),hulpinstanties en, indien nodig, de politie. Zo is alles per gemeente bij 1 persoon in beheer en voorkom je dat alle partijen langs elkaar heen werken.
   
 6. Wij zijn van mening dat, wanneer er daarna intensief contact wordt onderhouden met alle betrokkenen, dit zeer effectief werkt.
   
 7. Wij denken dat het zeker zinvol is om een landelijk meldpunt te maken op het moment dat de school in gebreke blijft. De inspectie kan hier dan controle over uitoefenen op de desbetreffende school en onafhankelijk beoordelen of de melding wel of niet juist is.
   
 8. Op het moment dat alle gemeenten in Nederland een anti-pest beambte kunnen aanstellen, is de 24-uurs hulplijn doeltreffender dan ooit. Het kind of de jongere kan besluiten om zich kenbaar te maken en de hulpverlener kan nu op korte termijn daadwerkelijk hulp aanbieden door de anti-pest beambte van de desbetreffende gemeente te informeren.
   
 9. De anti-pest beambte gaat verbinden en sluit niet eerder een dossier tot het probleem echt opgelost is.